Programul Liberal de reconstrucţie a Judeţului Vâlcea

0

I. DEZVOLTAREA ECONOMICĂ

DIALOGUL SUD-VEST OLTENIA ŞI JUDEŢELE LIMITROFE

După aproape 30 de ani de administraţie PSD, judeţul Vâlcea stagnează faţă de celelalte judeţe ale regiunii în ceea ce priveşte dezvoltarea în toate domeniile de activitate. (…) Înainte de a discuta la nivel judeţean şi local, cred că mai întâi este nevoie să ne aşezăm la masa dialogului cu liderii administraţiilor din judeţele vecine. (…)
Vom propune o implicare reală a reprezentanţilor desemnaţi din judeţul nostru, în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, urmărind să realizăm cu prioritate următoarele scopuri:

 • analiza exhaustivă a utilizării fondurilor alocate din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională;
 • atragerea altor surse financiare, locale şi regionale, în vederea îndeplinirii obiectivelor şi priorităţilor, surse ce se vor constitui ca venituri la Fondul pentru Dezvoltare Regională;
 • coordonarea şi sprijinirea concretă, reală a dezvoltării parteneriatelor regionale;
 • coordonarea eficientă a activităţilor de mediatizare a politicilor şi obiectivelor de dezvoltare regională, a programelor finanţate de Uniunea Europeană, precum şi pe cele privind utilizarea fondurilor alocate;
 • asigurarea transparenţei şi informării în mod real şi cu celeritate a persoanelor fizice şi juridice, inclusiv a celor care doresc să investească în regiunea noastră.

Pentru dezvoltarea economiei şi turismului vâlcean, vom asigura dialogul în cadrul regiunii cât şi o colaborare extinsă cu judeţele limitrofe, Sibiu, Hunedoara, Alba şi Argeş.

ÎNFIINŢAREA ZONEI METROPOLITANE

Pornind de la necesitatea dezvoltării coordonate şi corelate a zonei din apropierea municipiului, PNL susţine reînfiinţarea Zonei Metropolitane Râmnicu Vâlcea, începând de la componenţa vechii structuri ce cuprindea municipiul Râmnicu Vâlcea, oraşele Băbeni, Călimăneşti, Băile Olăneşti, Ocnele Mari, Băile Govora şi 7 comune.
Zona metropolitană va fi un instrument administrativ de dezvoltare integrată a localităţilor din aria de polarizare a municipiului reşedinţă de judeţ. Ea va permite realizarea în parteneriat a unor proiecte de infrastructură, în primul rând rutieră, dar şi de utilităţi, şi va asigura corelarea iniţiativelor de dezvoltare.

DEZVOLTAREA INVESTIŢIILOR

 • crearea parteneriatului între Consiliul Judeţean Vâlcea, Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea şi societaţile comerciale de pe platforma industrială pentru construirea unei centrale termoelectrice în cogenerare, pentru a asigura energia electrică şi termică necesară industriei şi populaţiei din Râmnicu Vâlcea;
 • înfiinţarea unui parc de cercetare ştiinţifico-tehnică pe lângă Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea;
 • colaborarea cu diferite Camere de Comerţ ale partenerilor europeni în vederea stabilirii de misiuni comerciale în judeţ (cu precădere în domeniul viticol);
 • colaborarea dintre Consiliul Judeţean şi consiliile locale în vederea punerii la dispoziţia întreprinzătorilor şi a investitorilor a terenurilor abandonate sau care au devenit inutilizabile, exclusiv din cauza aberantă şi total neproductivă că acestea se află în proprietatea diferitelor ministere;
 • adoptarea unui sistem multimodal de transport cu valenţe ecologice;
 • extinderea reţelei de gaz în judeţul Vâlcea;
 • acordarea de sprijin logistic şi fiscal celor care doresc să investească în Vâlcea şi asigurarea de facilităţi investitorilor care creează noi locuri de muncă;
 • PNL susţine introducerea apei potabile şi construirea reţelelor de canalizare în toate localităţile judeţului, astfel încât toti cetăţenii să beneficieze de acest serviciu şi apa uzată sa fie epurată în totalitate; 
 • dezvoltarea şi modernizarea parcurilor industriale din Râmnicu Vâlcea, Drăgăşani şi Bălceşti şi realizarea unor parcuri industriale în Horezu şi Brezoi;
 • continuarea proiectelor cu finanţare europeană pentru extinderea, reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare;
 • consilierea şi sprijinirea juridică a tinerilor care doresc să investească în mediul rural şi să îşi înfiinţeze ferme agricole, zootehnice sau să demareze diferite alte afaceri cu fonduri proprii sau fonduri europene (prin colaborare cu primăriile din judeţ);
 • asigurarea unor modalităţi de profesionalizare a tinerilor agricultori şi crescători de animale care să ducă la modernizarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole şi zootehnice existente şi la înfiinţarea de noi asociaţii sau grupuri de producători;
 • organizarea unor târguri itinerante ale producătorilor locali de tip „O zi– un oraş”, cu desfaşurare în centrul oraşelor din judeţ;
 • sprijinirea derulării procedurilor de intabulare în condiţiile în care încasarea subvenţiilor europene este condiţionată de finalizarea acestui proces;
 • înfiinţarea unor asociaţii agricole zonale ale agricultorilor şi proprietarilor de utilaje în vederea eficientizării activităţilor agricole;
 • reabilitarea târgurilor săptămânale din judeţ.

II. EDUCAŢIA

 • reabilitarea şi/sau modernizarea şcolilor aflate în administrarea autorităţilor locale. Sprijinirea UAT-urilor în demersul de construire a unor noi spaţii pentru educaţia timpurie prin co-finanţarea proiectelor din fonduri europene având ca scop construirea de grădiniţe şi creşe;
 • microbuzele şcolare sunt vechi şi nu mai corespund din punct de vedere tehnic sau sunt insuficiente în raport cu numărul de copii şi distanţa pe care o au de parcurs zilnic;
 • suntem în anul 2020 şi, din păcate, încă avem şcoli cu grupuri sanitare în exteriorul unităţii de învăţământ. Ne vom asigura că fiecare şcoală respectă standardele sanitare decente;
 • dezvoltarea şi extinderea învăţământului în sistem dual, sprijinind astfel elevii să înveţe, dar şi să deprindă o meserie în acelaşi timp;
 • asigurarea standardelor educaţionale prin formarea continuă a cadrelor didactice, dotarea materială a şcolilor şi o bună funcţionare administrativă;
 • organizarea unor activităţi extraşcolare cu caracter social, cultural şi sportiv.

PNL susţine necesitatea implicării comunităţilor locale în crearea condiţiilor pentru adaptarea învăţământului la nevoile economiei

          Se impune îmbunătăţirea sistemului de învăţământ profesional prin:

 • adaptarea reţelei şcolilor profesionale la nevoile judeţului şi ale regiunii;
 • sprijinirea parteneriatelor dintre şcoli şi mediul economic în vederea unei mai bune pregătiri a elevilor şi integrării lor ulterioare în regim de muncă;
 • acordarea unei atenţii sporite formării şi reconversiei profesionale a adulţilor.

PNL consideră necesară contribuţia Consiliului Judeţean pentru:

 • premierea unităţilor de învăţământ şi a elevilor cu performanţe excepţionale obţinute la concursurile naţionale şi internaţionale în domeniul culturii, artei şi sportului;
 • colaborarea cu IŞJ în scopul înfiinţării şi coordonării concursului multidisciplinar „Să fii campion!”, între liceele judeţului Vâlcea;
 • creşterea gradului de integrare a elevilor cu nevoi speciale prin proiecte de pregătire a şcolilor de masă;
 • aplicarea programului „Masă caldă pentru elevi” ca alternativă la actualul program „Laptele, cornul şi mărul”, care şi-a dovedit limitele.


Susţinem implicarea autorităţilor administraţiei locale în:

 • prevenirea abandonului şcolar;
 • ajutorarea elevilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;
 • îmbunătăţirea infrastructurii în şcoli;
 • organizarea transportului şcolar.

       Susţinem înfiinţarea unui centru de excelenţă în municipiul reşedinţă de judeţ, în colaborare cu IŞJ şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării care să pregătească elevii cu performanţe deosebite. (…)

Susţinem înfiinţarea unui Campus de Turism, sub egida Universităţii Piteşti şi în colaborare cu parteneri externi, precum Şcoala de Turism MODUL, din Viena – una din cele mai prestigioase din Europa, care să pregătească meseriaşi specialişti în domeniu. Sub îndrumarea cadrelor didactice înalt calificate, se vor pregăti viitorii angajaţi în Industria de Turism, de la nivelul de bază (ospătari, bucătari, barmani, cofetari, patiseri, recepţioneri, agenţi de turism, ghizi etc.), până la cercetători.

De asemenea, tot aici va funcţiona şi un centru de formare şi perfecţionare continuă a personalului din Industria de Turism. (…)

III. SĂNĂTATEA

 • realizarea unei strategii judeţene în domeniul sanitar pentru creşterea calităţii actului medical în judeţ, asigurarea uniformă a serviciilor medicale pentru toţi locuitorii judeţului şi sporirea aportului serviciilor medicale la PIB-ul judeţului;
 • reabilitarea şi dotarea cu aparatură modernă şi mobilier nou a Spitalului Judeţean (în special Policlinica) şi a Maternităţii din Râmnicu Vâlcea;
 • construirea unui heliport care să deservească SJU Vâlcea;
 • reînfiinţarea Spitalului din Bălceşti;
 • derularea programelor specifice care să sprijine atragerea specialiştilor din domeniul medical şi stabilirea lor în judeţul Vâlcea, inclusiv prin construirea locuinţelor de serviciu pentru medici;
 • dezvoltarea sectorului de îngrijiri paliative;
 • înfiinţarea unor centre de permanenţă ale medicilor de familie, pentru degrevarea activităţii serviciului UPU;
 • o altă abordare a medicinei primare în mediul rural şi crearea unor facilităţi pentru medicul de familie;

–   crearea unei asocieri între Consiliul Judeţean Vâlcea, oraşul Călimăneşti             şi Spitalul Judeţean Vâlcea în scopul construirii cu fonduri europene a unui nou sediu al Clinicii Balneo-Fizioterapeutice şi de Recuperare Medicală Călimăneşti.

IV. INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

Voi continua demersurile în vederea realizarii legăturii municipiului Râmnicu Vâlcea cu Autostrada Sibiu – Piteşti, prin intermediul drumului expres Tigveni – Râmnicu Vâlcea şi realizarea centurii ocolitoare a municipiului.

Folosind toate resursele existente de finanţare şi acordând o atenţie sporită calităţii lucrărilor, administraţia PNL a Consiliului Judeţean va asigura proiectarea şi executarea următoarelor lucrări:

 • modernizarea drumului judeţean Ciunget– Lac Petrimanu – Transalpina;
 • reabilitarea şi modernizarea drumului Horezu – Vârful lui Roman – Mălaia;
 • modernizarea drumului DJ 703N Berislăveşti –  Releul Cozia;
 • înfiinţarea drumului Călimăneşti – Muereasca (Mânăstirea Frăsinei) – Băile Olăneşti prin asfaltarea actualului drum forestier, astfel făcând legătura între cele două staţiuni;
 • reabilitarea însemnelor de circulaţie de la cele 4 intrări în judeţ, pe drumurile naţionale, care se află într-o stare avansată de degradare;
 • modernizarea străzilor din comune, oraşe şi municipiu;
 • implicarea Consiliului Judeţean în construirea unui drum de acces şi racordarea la reţeaua electrică a viitoarei staţiuni turistice Ursu – Ursuleţul – Vaideeni;
 • reabilitarea drumurilor de acces pentru satele şi comunele judeţului;
 • întreţinerea şi modernizarea corespunzătoare a drumurilor judeţene;
 • modernizarea căilor de acces incluse în strategia de dezvoltare a turismului;
 • sprijin pentru Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Loviştea pentru modernizarea drumului naţional DN7D.

V. PROTECŢIA MEDIULUI

 • construirea unui depozit ecologic judeţean, inclusiv instalaţii auxiliare, cum ar fi staţia de compostare, staţia de sortare şi staţia de tratare a levigatului;
 • ecologizarea şi conservarea depozitului de deşeuri din Măldăreşti;
 • actualizarea infrastructurii existente şi extinderea colectării separate;
 • realizarea compostării individuale în gospodăriile din mediul rural prin distribuirea de unităţi de compost şi campanii de încurajare a acestor bune practici;
 • asigurarea gratuităţii serviciului de  salubritate în situaţia predării separate a deşeurilor din gospodăriile individuale;
 • informarea periodică a utilizatorilor asupra politicilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare, precum şi instruirea în vederea colectării selective,  reutilizării şi reciclării deşeurilor pentru reducerea poluării, consumului de resurse naturale neregenerabile şi consumului de energie;
 • protecţia sănătăţii publice şi conservarea mediului înconjurător natural şi construit.

VI. TURISMUL

Există 4 direcţii de dezvoltare a turismului la nivelul judeţului nostru:

 • turismul balnear şi de sănătate, cu un potenţial permanent, complex şi inepuizabil;
 • turismul cultural şi monahal – suntem primul judet din ţară în ceea ce priveşte aşezămintele monahale, atât ca număr cât şi ca reprezentativitate;
 • turismul vitivinicol. Zona viticolă Drăgăşani este printre cele mai cunoscute din regiune şi chiar din ţară pentru calitatea vinului şi peisajele mirifice, oferind un context propice pentru dezvoltarea acestui segment;
 • turismul de recreere şi agrement.


Consiliul Judeţean Vâlcea va realiza următoarele obiective în vederea dezvoltării turismului:

– implementarea proiectului „O localitate, o pârtie” prin asocierea Consiliului Judeţean cu localitaţile Perişani, Titeşti, Boişoara, Câineni, Voineasa, Mălaia, Horezu, Vaideeni, Costeşti, Bărbăteşti şi Olăneşti şi realizarea celui mai mare domeniu schiabil din Romania cu integrarea staţiunilor,,Transalpina ski resort” şi ,,Vârful lui Roman”;

– achiziţionarea unei instalaţii de transport pe cablu tip ”telegondolă” şi instalarea pe traseul Perişani – Vârful Roşia din masivul Cozia;

– achiziţia a doua mocăniţe pentru traseele: Cieh Soda – Costeşti şi  Brezoi – Mălaia – Voineasa şi a unui tren istoric pentru traseul Râmnicu Vâlcea – Călimăneşti – Gara Lotru;

– publicarea de materiale publicitare tipărite şi online cu obiectivele turistice importante din judeţ;

– asfaltarea drumului de acces spre Mănăstirea Bradu, unicul lăcaş străvechi păstrat în ţinutul Vâlcii cu statutul de monument istoric, ce poartă hramul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul. Drumul Judeţean 656 asigură legătura între Olăneşti – Comanca –Tisa, dar este şi singura cale de acces spre localităţile componente ale oraşului-staţiune: Tisa, Gurguiata, Pietriş şi Comanca. Refacerea acestui drum ar uşura accesul turiştilor către mănăstirea aflată în localitatea Gurguiata, parte componentă a oraşului Băile Olăneşti şi al specialiştilor care lucrează la conservarea acestui monument istoric;

– sprijin logistic pentru restaurarea picturii Bisericii Mănăstirii Bradu din satul Gurguita, Băile Olăneşti;

– modernizarea drumului de acces la Mănăstirea Jgheaburi, din comuna Stoeneşti;

– editarea unui Ghid al judeţului Vâlcea, cu menţionarea informaţiilor utile, a instituţiilor importante şi a locurilor cu semnificaţie istorică şi culturală deosebită. În acest context, vom identifica împreună cu instituţiile de specialitate reperele unui traseu pentru ”Turism cultural şi istoric în Vâlcea”.

Ne vom  asigura de valorificarea potenţialului unor obiective turistice precum Culele de la Măldăreşti, Muzeul Trovanţilor de la Costeşti, aşezarea Buridava de la Ocnele Mari etc.

Consiliul Judeţean Vâlcea va sprijini continuarea şi intensificarea activităţii Centrului de Informare Turistică, astfel încât acesta să se constituie într-un instrument real de promovare a turismului în judeţul nostru. În acelaşi timp, vom întreprinde toate demersurile necesare implementării rapide a Organizaţiei de Management a Destinaţiei, un organism care prin dialog cu asociaţiile şi agenţii economici de profil asigură progresul şi dezvoltarea în acest sector.

VII. TINERET ŞI SPORT

Programul de guvernare pentru tineret şi sport trebuie să urmărească:

 • oprirea exodului tinerilor către centrele universitare prin înfiinţarea unei universităţi proprii în judeţul Vâlcea (după o consultare publică cu toţi factorii decidenţi pentru un astfel de demers);
 • integrarea tinerilor pe piaţa muncii, printr-un program de asistenţă socială de la absolvire şi până la încadrarea în muncă;
 • sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor, prin darea în folosinţă cu titlu gratuit a unor spaţii aflate în subordinea Consiliului Judeţean, hub-uri coworking, unde profesionişti şi antreprenori îşi pot dezvolta proiectele şi iniţiativele de business;
 • asigurarea condiţiilor pentru formarea continuă şi  menţinerea nivelului de cunoştinţe şi competenţe la un nivel competitiv pe piaţa muncii;
 • stimularea financiară a tinerilor care îşi doresc să reia tradiţiile populare şi care vor să devină meşteri populari;
 • încurajarea şi stimularea privind participarea civică a tinerilor pentru a deveni parteneri de dialog ai autorităţii judeţene;
 • înfiinţarea unor Centre de Informare şi Consiliere a Tinerilor, în parteneriat cu instituţii locale de profil;
 • asigurarea condiţiilor pentru o viaţă intelectuală, culturală şi sportivă corespunzătoare, prin dezvoltarea şi modernizarea reţelei instituţiilor culturale, artistice şi sportive din mediul urban şi rural;
 •  asigurarea condiţiilor de trai decent, prin acces la o locuinţă în sistem ANL, în cazul în care tânărul nu deţine în familie alte proprietăţi;
 • consilierea şi sprijinirea tinerilor care doresc să se întoarcă din străinătate şi să se stabilească acasă, prin oferirea cu titlu gratuit a unor suprafeţe de teren pe care doresc să îşi construiască o casă (în colaborare cu primăriile din judeţul nostru);
 • introducerea de facilităţi fiscale pentru tineri care îşi întemeiază o familie;
 • susţinerea echipei de handbal feminin SCM Râmnicu Vâlcea prin finanţare de la bugetul judeţului;
 • susţinerea financiară a unei echipe de fotbal care să promoveze în Liga a II-a;
 • sprijinirea reabilitării totale a Complexului Sportiv din Drăgăşani, stadion cu tribune şi reevaluarea şi valorificarea spaţiului de sub tribune;
 • modernizarea activităţii cluburilor sportive şcolare şi a liceelor cu program de educaţie fizică, cât şi a bazelor sportive;
 • crearea fondului destinat activităţilor de tineret, conform Legii 350/ 2006, prin consultarea cu ONG-urile şi asociaţiile de profil;
 • sprijinirea ONG-urilor de tineret şi sport prin finanţarea proiectelor pe care le vor susţine în colaborare cu Consiliul Judeţean;
 • susţinerea şi organizarea unor competiţii în aer liber/evenimente dedicate familiei;
 • acordarea de stimulente financiare pentru merite deosebite atât pentru elevii cu rezultate bune la învăţătură, cât şi pentru sportivii care obţin performanţe reprezentând judeţul nostru.

Considerăm că atât Consiliul Judeţean cât şi consiliile locale trebuie să sprijine echipele sportive, sportivii cu performanţe şi evenimentele sportive de succes. În acest context, vom sprijini în continuare Gala Sportului Vâlcean.

VIII. CULTURA

   Unul din principalele obiective ale proiectului meu este să sprijin şi să îngrijesc instituţiille de cultură emblematice, care aduc plus de valoare municipiului Râmnicu Vâlcea şi judeţului Vâlcea.

Judeţul Vâlcea, pentru a putea concura eficient cu judeţele dezvoltate, ca locuri de viaţă şi activitate, trebuie să aibă în vedere următoarele:

 • resurse locale;
 • forţa de muncă calificată;
 • înfiinţarea unei universităţi proprii sau a unui centru de cercetare culturală;
 • festivaluri de muzică, expoziţii şi evenimente;
 • atragerea unor personalităţi naţionale, cu origini vâlcene, în proiecte şi programe culturale;
 • reabilitarea monumentelor de for public precum statui şi alte opere de artă.

Voi susţine mediul academic vâlcean, presa şi oamenii de cultură ca promotori ai rolului central al culturii şi artelor, al creativităţii şi inovării în societatea bazată pe cunoaştere.

Stimularea vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale şi apropierea acestora de valorile culturii

 • eficientizarea activitaţii instituţiilor publice de cultură din categoria aşezămintelor culturale şi instituţiilor de spectacole şi concerte, teatre, muzee, biblioteci;
 • implicarea în promovarea teatrului pe plan naţional şi internaţional;
 • înfiinţarea unui festival internaţional de teatru;
 • înfiinţarea unui festival naţional de film de comedie care să poarte numele marelui actor vâlcean Dem Rădulescu;
 • organizarea de turnee ale Teatrului „Anton Pann” în localităţile din judeţ;
 • înfiinţarea unei Librării deschise şi interactive a Scriitorilor, un Muzeu al Literaturii Vâlcene – într-un spaţiu distinct în Biblioteca Judeţeană Vâlcea ”Antim Ivireanul”;
 • atragerea unor personalităţi naţionale, cu origini vâlcene, în proiecte şi programe culturale;
 • instituirea premiilor anuale ale judeţului pentru cultură, sport şi alte activităţi;
 • reabilitarea şi reorganizarea unor unităţi muzeale din judeţ precum Muzeul Viei şi Vinului Drăgăşani, Muzeul de ceramică Cocoşul de Hurez, Muzeul Pridvorului Vâlcean;
 • reabilitarea complexului Batca şi transformarea grădinii de spectacole într-un amfiteatru cultural, modern, cu toate utilitaţiile şi modernizarea arealului împrejmuitor;
 • preluarea şi multiplicarea modelului Brezoi în judeţ, în ceea ce priveşte organizarea şi promovarea festivalurilor de muzică populară, folk, rock, jazz etc. prin asociere cu unităţile administrativ-teritoriale şi parteneri privaţi;
 • promovarea şi dezvoltarea singurului centru de prelucrare a firului de borangic din România, care este la Stoeneşti.

Promovarea tradiţiilor şi creaţiei populare

 • susţinerea creatorilor de artă prin reducerea fiscalităţii asupra activităţii lor sau chiar prin fiscalitate stimulativă pentru producţie şi comercializare, asistenţă şi consultanţă pentru accesul la fonduri europene ;
 • propunerea unor meşteri şi rapsozi populari în Programul „TEZAURE UMANE VII – păstrători şi transmiţători ai culturii tradiţionale”;
 • revitalizarea unor meserii tradiţionale esenţiale pentru promovarea diversităţii: olăritul la Zătreni, Popeşti, Dănicei, arta ţesutului şi cusutului la Racoviţa, Boişoara, Perişani, Muereasca, Valea Mare sau arta sculpturii în lemn sau în piatră;
 • organizarea în mod profesionist şi cu o mai largă participare a manifestărilor culturale tradiţionale din judeţ: „Cocoşul de Hurez”; Festivalul „Lăutarul’’ din Drăgăşani ; „Ziua olarului“  de la Lungeşti; „Învârtita Dorului“  de la Vaideeni; Festivalul de folclor „Cântecele Oltului”; Târgul meşterilor populari din România; Salonul naţional al cărţii de etnologie; „Alegerea de june” din Muereasca; „Hora costumelor” de la Pietrari; „Gurbanul” din Valea Mare, Băbeni, Diculeşti şi Şirineasa; „Târgul Lotrilor” la Brezoi; Festivalul „Căluşul vâlcean” la Şirineasa; Zilele Culturii populare vâlcene la Sibiu;  Festivalul „Florile Govorei”; „La izvorul fermecat” Băbeni; „Brâul de aur” de la Bărbăteşti.
 • reorganizarea Centrului Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare Vâlcea ca o instituţie modernă europeană şi  finanţarea construirii unui sediu propriu.

Promovarea şi dezvoltarea creaţiei contemporane şi susţinerea creatorilor:

 • descoperirea şi promovarea publică a unor tineri artişti plastici în cadrul unor tabere de pictură şi sculptură, ateliere de creaţie, expoziţii colective şi a tinerilor interpreţi de muzică;
 • sprijin pentru tipărirea unor albume de artă ale artiştilor vâlceni.

Dezvoltarea relaţiilor culturale cu alte ţări

 • identificarea unor noi parteneri cu sprijinul ambasadelor în vederea organizării unor schimburi culturale;
 • invitarea unor formaţii artistice şi interpreţi din străinătate la manifestările reprezentative organizate în judeţ;
 • iniţierea unor programe de promovare a talentelor interpretative muzicale şi coregrafice şi a programelor educativ-formative în principalele meserii şi îndeletniciri specifice etniei rromilor.

Sprijinirea cultelor recunoscute de lege

 • restaurarea lacaşelor de cult monumente istorice;
 • promovarea artei bisericeşti în spaţii publice laice;
 • iniţierea şi susţinerea turismului cultural religios;
 • sprijinirea organizării marilor sărbători religioase şi praznicelor bisericeşti;
 • organizarea serviciilor pentru marile manifestări comemorative.

Cultura scrisă şi cultura religioasă

 • contribuţia Consiliului Judeţean la organizarea „Serbărilor Râmnicului”, manifestări prilejuite de prăznuirea Sfântului Antim Ivireanul, ocrotitorul spiritual al Râmnicului (septembrie);
 • sprijinirea iniţiativelor şi programelor Bibliotecii Judeţene în domeniul activităţii cu cartea, în special a „Zilelor Bibliotecii Judeţene(septembrie). Elaborarea şi îngrijirea „Catalogului cărţii editate în Vâlcea, în perioada 2000 – 2020″;
 • sprijinirea Consiliilor  Locale pentru modernizarea bibliotecilor publice, informatizarea şi accesul la Internet pentru bibliotecile publice din judeţ;
 • actualizarea şi completarea colecţiilor de bibliotecă prin susţinerea din resurse publice a achiziţiei de unităţi bibliotecare (cărţi, publicaţii, fonograme, videograme, opere multimedia);
 • înscrierea Bibliotecii Judeţene „Antim Ivireanul” Vâlcea şi a bibliotecilor din judeţ în circuitul de valori europene, prin parteneriate cu biblioteci şi alte instituţii de cultură din ţară şi străinătate;
 • editarea pliantelor documentare: „Posada 690; „Vintilă Brătianu – 90 ani de la trecerea în eternitate; „400 de ani de la trecerea la cele veşnice a marelui logofăt Teodosie Rudeanu; ”170 de ani de la trecerea în eternitate a istoricului şi revoluţionarului român Nicolae Bălcescu; „Matei Basarab – 370 ani de la trecerea în eternitate; „310 ani de la Martiriul Sfinţilor Brâncoveni; „160 ani de la moartea lui Anton Pann”;
 • publicarea lucrării monumentale „Enciclopedia Judeţului Vâlcea – volumul III: „Comunele”.

Promovarea valorilor reprezentative ale Vâlcii în

afirmarea judeţului pe plan naţional şi internaţional

 • „Vâlcea în spaţiul spiritual naţional” – simpozion anual;
 • organizarea unor manifestări de promovare a artei populare româneşti peste hotare;
 • „630 ani de la prima atestare documentară a judeţului Vâlcea” (8 ianuarie 2022) – simpozion;
 • organizarea manifestărilor dedicate împlinirii a 370 ani de la trecerea în eternitate a  lui Matei Basarab Voievod (9 aprilie 2024). Susţinerea demersului de canonizare a domnitorului;
 • organizarea manifestărilor comemorative al Martiriului Sfinţilor Brâncoveni, la 310 ani (15 august 2024);

Protejarea şi promovarea valorilor de patrimoniu cultural naţional

 • urmărirea stării obiectivelor de patrimoniu şi restaurarea monumentelor;
 • acţiuni de marcare a monumentelor istorice cu sigle;
 • achiziţionarea şi consolidarea de la deţinători a Culei Greceanu, un obiectiv unic de patrimoniu cultural, care trebuie să rămână în patrimoniul judeţului, în cadrul Complexului Muzeal de la Măldăreşti;
 • constituirea Comitetului de Organizare UNESCO al Mănăstirii Hurezi, obiectiv de patrimoniu universal;
 • acreditarea unităţilor muzeale din judeţ;
 • înfiinţarea unor colecţii muzeale legate de istoria unor locuri din judeţ şi a unor personalităţi vâlcene de anvergură naţională şi internaţională;
 • schimbarea categoriei de monument istoric a ansamblului Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni, de la categoria B, de importanţă judeţeană, la categoria valorică A, de importanţă naţională;
 • îmbogăţirea inventarului Muzeului Satului Vâlcean cu achiziţia unor unităţi noi de pe raza judeţului;
 • declanşarea procesului de clasare a Mănăstirii Cozia în lista Patrimoniului Cultural Universal UNESCO;
 • reabilitarea şi modernizarea Pavilionului Central al Spitalului Vechi din Râmnicu Vâlcea (1890-1895);
 • organizarea anuală, în luna septembrie, a sărbătoririi Zilelor Europene ale Patrimoniului, cu instituţiile culturale ale Consiliului Judeţean Vâlcea, autorităţile locale, în parteneriat cu Ministerul Culturii.

IX. VIAŢA SOCIALĂ

 • diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale, adaptarea ofertei la nevoile populaţiei;
 • alocarea UAT-urilor, fondul de salarii pentru medici, asistenţi, specialişti etc., care îşi desfăşoară activitatea în centrele de zi de copii, de bătrâni, cămine, creşe etc.
 • Dezvoltarea sectorului de îngrijiri la domiciliu. Implicarea în acest sector a UAT-urilor;
 • asigurarea serviciilor sociale şi prin realizarea de parteneriate între instituţiile publice şi cele private;
 • asigurarea asistenţei sociale pentru persoanele fără adăpost, cu finanţare de la bugetul local;
 • sprijinirea familiei pentru creşterea şi educarea copiilor; prevenirea abandonului copiilor aflaţi în familii cu risc;
 • modernizarea centrelor de plasament şi formarea continuă a personalului acestora;
 • încheierea de parteneriate cu ONG-uri care desfăşoară proiecte pentru copiii din familii cu o situaţie socială precară şi pentru aceia ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate;
 • necesitatea sprijinirii tinerilor care provin din centre de plasament prin sistemul de locuire protejată;
 • asigurarea unei game variate de servicii de bază sau servicii specializate pentru persoane vârstnice prin instituţiile din subordinea autorităţilor publice locale;
 • implicarea în dezvoltarea unui sistem de îngrijire la domiciliu, care permite într-o mai mare măsură păstrarea demnităţii persoanelor asistate;
 • derularea unei campanii de informare, prin intermediul asistenţilor sociali, privind spaţiile de găzduire destinate victimelor violenţei domestice.

  Comandat de Partidul Naţional Liberal,  executat de Mișcoci Marielena I.I., Cod unic de identificare AEP:21200012

Facebook Comments