APAVIL SA – anunţ angajare

0

APAVIL SA, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5, organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de:
– consilier al Directorului general pentru relaţia cu ADI APA Vâlcea, UAT – urile şi alte instituţii publice şi de stat, societăţi comerciale;
– consilier al Directorului general pe probleme economice.
Pentru a participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
Condiţii generale
a) Să deţină cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să deţină capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs.
Condiţii specifice
– Pentru consilier al Directorului general pentru relaţia cu clienţii, ADI APA Vâlcea, UAT – urile şi alte instituţii publice şi de stat, societăţi comerciale:
a) Studii – absolvent studii superioare de Managementul Afacerilor, Management, Marketing în Afaceri Economice;
b) Experienţă în posturi similare în cadrul altor societăţi comerciale sau în administraţia publică centrală /locală;
c) Abilităţi de comunicare;
d) Capacitate de coordonare;
e) Disponibilitate pentru lucrul peste program;
f) Cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office).

– Pentru consilier pe probleme economice al Directorului general:
a) Studii – absolvent studii superioare economice;
b) Experienţă minimum 5 ani domeniu economic, analiza economico-financiară, expertiza contabilă, consultanţă şi audit financiar;
c) Abilităţi de comunicare;
d) Capacitate de coordonare;
e) Disponibilitate pentru lucrul peste program;
f) Cunoştinţe de operare pe calculator (MS Office).

Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs adresată Directorului general;
b) Copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi copie după carnetul de muncă sau acte doveditoare ale experienţei în domeniu (extras revisal/adeverinţă);
d) Cazierul judiciar;
e) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
f) Curriculum vitae, model european;
g) Recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).
Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
– Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în 18.06.2018 ora 1400;
– Proba scrisă va avea loc în data de 21.06.2018, ora 0900;
– Interviul va avea loc în data de 21.06.2018, ora 1200.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Data-limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 15.06.2018, ora 1200, la Registratura APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.
Concursul va avea loc la sediul APAVIL.
Informaţii suplimentare:
Program de lucru: luni-joi, orele 0700 – 1530 şi vineri, orele 0700 – 1300.
Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739.580, interior 22.

BIBLIOGRAFIE
Pentru consilier al Directorului general relaţia cu clienţii, ADI APA Vâlcea, UAT – urile şi alte instituţii publice şi de stat, societăţi comerciale:
1. Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006 republicată;
3. OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

BIBLIOGRAFIE
Pentru consilier pe probleme economice al Directorului general:
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 99/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile sectoriale şi Hotărârea nr. 394/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016;
3. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv;
4. Ordonanţa nr. 119 din 31 august 1999 *** republicată privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, modificată şi completată cu Legea nr. 84/2003;
5. Ordin nr. 923/2014 din 11 iulie 2014 *** republicat pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
6. OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Calendarul concursului:
15.06.2018 ora 12.00 termenul-limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
18.06.2018 ora 14.00 selecţia dosarelor de concurs și afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
19.06.2018 ora 14.00 termenul-limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
20.06.2018 ora 14.00 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
21.06.2018, ora 09.00 proba scrisă
21.06.2018, ora 12.00 interviul
22.06.2018, ora 12.00 afişarea rezultatelor
25.06.2018, ora 14.00 termenul-limită pentru depunerea contestaţiilor
26.06.2018, ora 15.00 soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la sediul APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro
Informaţii suplimentare la Serviciul Resurse Umane, telefon 0250/739.580, interior 22.
Program de lucru: luni – joi, orele 07.00 – 15.30 vineri, orele 07.00 – 13.00

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ