Deputatul Laurenţiu Cazan: Unde vor fi interzise jocurile de noroc şi care sunt noile prevederi

0

„În ultimii ani, domeniul jocurilor de noroc a cunoscut o evoluţie constantă din toate punctele de vedere: operatori economici, săli de jocuri de noroc, număr de jucători, inclusiv publicitate. Deoarece este un domeniu care trebuie ţinut foarte bine sub control, de-a lungul anilor au apărut o serie de reglementări prin care să fie prevenită evaziunea fiscală, pentru asigurarea fondurilor destinate prevenirii şi tratării dependenţei jocurilor de noroc. După cum bine ştiţi, reclama şi publicitatea au suferit de asemenea modificări pentru a preveni dependenţa şi pentru a promova jocul responsabil.
În data de  9 aprilie 2024, a fost votat în Camera Deputaţilor proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009.”, potrivit deputatului PNL Laurenţiu Cazan.

Parlamentarul vâlcean a precizat că  amendamentele propuse în noul proiect de lege vizează direct operatorii economici din domeniu şi aduc următoarele modificări:

  1. Alineatul 5 al art. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), conform cărora jocurile de noroc sunt exploatate în mod direct de către o singură societate deţinătoare de licenţă clasa 1, exploatarea jocurilor de noroc se poate realiza, în comun, de către două sau mai multe societăţi care deţin licenţă clasa 1 sau/şi licenţă clasa a 2-a, între care există unul sau mai multe contracte încheiate în condiţiile legii, răspunderea revenind părţilor contractante. Sunt interzise convenţiile care, explicit sau disimulat, ar permite unei entităţi nelicenţiate conform legislaţiei privind jocurile de noroc, să desfăşoare activităţi de jocuri de noroc. Având in vedere prevederile art. 10 alin. (3) şi cele ale art. 21 alin. (1) şi (3), interacţiunea cu clientul/beneficiarul serviciilor de jocuri de noroc se poate realiza exclusiv prin intermediul personalului calificat propriu angajat al organizatorului de jocuri de noroc sau al unei societăţi afiliate organizatorului de jocuri de noroc.

  • Sunt introduse două noi alineate care vizează atât stabilirea termenului de activitate în domeniu, cât şi reglementări privind entităţile care pot presta activităţi conexe jocurilor de noroc:

(5^1) Activităţile de jocuri de noroc care fac obiectul exploatării în comun presupun îndeplinirea a cel puţin uneia dintre activităţile specifice jocurilor de noroc constând în operarea mijloacelor de joc, încasarea şi evidenţierea mizelor şi/ sau plata şi evidenţierea câştigurilor, precum şi alte asemenea activităţi care urmează a fi stabilite prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(5^2) Este interzisă prestarea, în mod direct sau indirect, a unor activităţi conexe jocurilor de noroc către entităţi care nu deţin licenţă clasa 1 emisă de O.N.J.N. şi care permit accesul la jocurile de noroc de către participanţii la joc care accesează platforma de joc de pe teritoriul României şi/ sau participanţii la joc cetăţeni români care nu au rezidenţă fiscală într-un alt stat. Măsurile tehnice necesare pentru a preveni şi combate accesul participanţilor la jocuri de noroc cu încălcarea dispoziţiilor prezentului alineat vor fi stabilite prin ordin al Preşedintelui O.N.J.N., în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Până la adoptarea ordinului Preşedintelui O.N.J.N. prevăzut de prezentul alineat, operatorii economici care deţin licenţa clasa II emisă de O.N.J.N au obligaţia de a implementa orice măsuri tehnice disponibile pentru a preveni şi combate accesul participanţilor la jocuri de noroc cu încălcarea dispoziţiilor prezentului alineat.

Modificări şi reglementări în ceea ce priveşte publicitatea şi promovarea jocurilor de noroc

  • Proiectul de lege votat  aduce totodată noi modificări şi reglementări în ceea ce priveşte publicitatea şi promovarea jocurilor de noroc, având următoarele completări legate de limitarea publicităţii nesolicitate:
  1. Reclama şi publicitatea pentru jocurile de noroc autorizate pe teritoriul naţional se fac cu respectarea principiilor prevăzute la art. 10 alin. (3). Se postează la loc vizibil pe materialele de promovare seria şi numărul licenţei de organizare deţinute de organizatorul de jocuri de noroc. În înţelesul prezentului articol, nu sunt considerate acţiuni în scop de reclamă, publicitate sau cu caracter promoţional acţiunile desfăşurate de organizatori în mod direct în locaţiile şi pe paginile de internet proprii. Publicitatea prin transmiterea de mesaje electronice nesolicitate care conţin informaţii cu privire la unul sau mai multe jocuri de noroc şi reclama din exterior pentru jocuri de noroc, site-uri pe care sunt găzduite platforme pe care se desfăşoară jocuri de noroc sau branding folosind una dintre mărcile pe care un operator de jocuri de noroc le foloseşte, care depăşesc dimensiunea de 35 mp/panou/material publicitar, sunt interzise.
  2. O altă modificare este adusă şi asupra registrului public online, menţinut la zi de către O.N.J.N.  În urma noilor reglementări, acesta trebuie actualizat cel puţin o dată la 24h şi va conţine informaţii suplimentare: 

(11) Se instituie obligativitatea creării şi menţinerii la zi de către O.N.J.N. a unui registru public, accesibil online şi actualizat cel puţin o dată la fiecare 24 de ore, care va cuprinde:

a) denumirea comercială şi numele firmei, pentru operatorii licenţiaţi/autorizaţi pentru a desfăşura activităţi reglementate de către prezentul act normativ;

b) adresa sediului operatorului;

c) adresa fiecărui spaţiu comercial în care operatorul exploatează jocuri de noroc, cu indicarea tipurilor de jocuri de noroc autorizate pentru locaţia respectivă;

d) seria şi adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc licenţiat/autorizat pentru respectivul organizator;

e) seria şi adresa la care este amplasat fiecare mijloc de joc pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de producţie, distribuţie, reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu mijloace de joc, în scopul comercializării sau utilizării, sub orice formă, pe teritoriul României.

Totodată, este introdus un nou alineat care vizează direct operatorii economici:

(1^2) Organizatorii de jocuri şi operatorii economici au obligaţia de a transmite către O.N.J.N. prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă toate informaţiile prevăzute la alin. 1^1 în vederea actualizării registrului public.

  • Pentru spaţiile comerciale dotate cu slot-machine apare o nouă literă referitoare la condiţionare de numărul de locuitori din unitatea administrativ-teritorială:

După litera b) a alin (2) a articolului 15, se adaugă o literă nouă b^1) cu următorul cuprins:

b^1) spaţiul propus, dacă are amplasate mijloace de joc de tip slot-machine astfel cum sunt acestea definite în art. 10 alin. (1) lit. e) din OUG 77/2009, trebuie să se afle într-o unitate administrativ-teritorială cu o populaţie mai mare de 15.000 de locuitori. Dovada numărului de locuitori se face prin adeverinţă eliberată de primăria în a cărei rază teritorială se află spaţiul propus.

Contravenţii

  • Au fost actualizate şi contravenţiile art. 26^1, după alin. (4), unde sunt introduse trei noi alineate:

(5) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională.

(6) Nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1^2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000 lei la 150.000 lei.

(7) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5^2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 150.000 lei la 200.000 lei şi confiscarea sumelor provenite din activitatea contravenţională. În toate cazurile în care se constată săvârşirea contravenţiei prevăzută de prezentul alineat, Comitetul de Supraveghere dispune revocarea licenţei clasa a II-a deţinută de operatorul economic care desfăşoară activităţi conexe jocurilor de noroc.

Prevederile prezentei legi intră în vigoare la 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Prin modificările propuse, se urmăreşte reglementarea mai strictă a modului în care operatorii economici din domeniu pot exploata jocurile de noroc, interzicându-se convenţiile care ar permite activităţi nelicenţiate. De asemenea, se impun restricţii asupra activităţilor conexe jocurilor de noroc şi se introduc cerinţe noi privind publicitatea şi promovarea acestora.

Totodată, proiectul de lege instituie un registru public online actualizat regulat, menţinut de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc (O.N.J.N.), pentru a spori transparenţa în industrie. În plus, se stabilesc sancţiuni mai severe pentru nerespectarea regulilor, inclusiv amenzi considerabile şi revocarea licenţelor.

Facebook Comments