DISPOZIŢIA NR. 2735 privind convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinară

0

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;
În temeiul prevederilor art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.a) şi art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :
Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 27.09.2019, ora 13.00, în Sala de şedinţe a Primăriei.
Art.2. Proiectul ordinii de zi a şedinţei ordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituţiei, www.primariavl.ro, secţiunea Consiliul – Şedinţe Consiliu Local – Convocări şi Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitaţi, totodată, să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.
Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:
– Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;
– tuturor membrilor Consiliului Local.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Mircia GUTĂU SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 20.09.2019

ANEXĂ LA DISPOZIŢIA PRIMARULUI
NR. 2735 DIN DATA DE20.09.2019

PROIECTUL ORDINII DE ZI A
ŞEDINŢEI ORDINARE DIN DATA DE 27.09.2019:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ şi RLU ”Construire bloc de locuinţe D+P+4E, judeţul Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, strada Ostroveni, nr. 101 F”, beneficiar S.C. Aldi Premier SRL– iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.4.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.10.2019– iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.2.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 28/2019 referitoare la aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale ”Administraţie” utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Râmnicu Vâlcea, începând cu 01.10.2019– iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisieide specialitate nr.1.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Rm. Vâlcea – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.5.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 şi nr.5.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Căminul pentru Persoane Vârstnice pentru anul 2019 – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.5.
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Direcţiei Administrării Domeniului Public pentru anul 2019 – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.2.
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Sport Club Municipal pentru anul 2019 – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.5.
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Teatrul Municipal Ariel pentru anul 2019 – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.5.
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii şi subvenţii al instituţiei Filarmonica ”Ion Dumitrescu” pentru anul 2019 – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.5.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unui număr de 3 consilieri locali la Hramul Oraşului Chişinău – Republica Moldova – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.2.
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea Târgului ”Decembrie Magic” în municipiul Râmnicu – Vâlcea – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 şi nr.5.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Protocol de Colaborare în vederea organizării în parteneriat a evenimentului ”eStrada Food Festival, Wine &Street Food Edition”, 11-13.10.2019 – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3, nr.4 şi nr.5.
14. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al municipiului, a unui imobil teren cu destinaţia de drum public – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2, nr.3 şi nr.4.
15. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al municipiului, a unui imobil teren – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2, nr.3 şi nr.4.
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei imobilului apartament nr. 42, situat în Bdul Pandurilor, blocul A7, sc.B – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5.
17. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 8 la Contractul de delegare a gestiunii unor servicii publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local nr. 28077/20.09.2010 – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 şi nr.3.
18. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a unor bunuri din patrimoniul Direcţiei de Asistenţă Socială Râmnicu Vâlcea către alte instituţii – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr. 2 şi nr.3.
19. Proiect de hotărâre privind colaborarea Municipiului Râmnicu Vâlcea cu Federaţia Română de Pescuit Sportiv în vederea organizării Campionatului Naţional de Pescuit Sportiv, probele pescuit sportiv staţionar şi pescuit la feeder – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.5.
20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.3 şi nr.4.
21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul şcolar 2019 – 2020 – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.5.
22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea – iniţiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 şi nr.5.
23. Întrebări, interpelări şi răspunsuri.

SECRETAR MUNICIPIU,
jurist Ion DIDOIUSERVICIUL APL,
Daniela CIOBANU

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ