HOTĂRÂREA NR.77 privind aprobarea achiziţionării unor imobile situate în Călimăneşti, str. Gării, nr. 44, judeţul Vâlcea, în vederea construirii unui centru rezidenţial pentru bătrâni

0

CONSILIUL LOCAL ROMÂNIA
LEGISLATURA A VII –A JUDEŢUL VÂLCEA

ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI

HOTĂRÂREA NR.77
privind aprobarea achiziţionării unor imobile situate în Călimăneşti, str. Gării, nr. 44, judeţul Vâlcea, în vederea construirii unui centru
rezidenţial pentru bătrâni

Consiliul Local al oraşului Călimăneşti, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 22.08.2019, la care participă un număr de 13 consilieri, din totalul de 15 consilieri în funcţie;
Văzând că domnul Vasile Buduleci este preşedinte de şedinţă;
Luând în dezbatere Referatul de aprobare nr. 15.493/14.08.2019 la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor imobile situate în Călimăneşti, str. Gării, nr. 44, judeţul Vâlcea, în vederea construirii unui centru rezidenţial pentru bătrâni;
Luând act de Raportul de specialitate nr.15.494/14.08.2019 întocmit de către Direcţia economică privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice din oraşul Călimăneşti;
Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate:
– nr.1 pentru administraţie publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, pentru societăţi comerciale în care oraşul este acţionar sau asociat, asociaţii de dezvoltare locală şi servicii în care oraşul este asociat, pentru cooperare instituţională pe plan intern şi extern;
– nr.2 pentru implementarea strategiei de dezvoltare a localităţii, pentru programe de dezvoltare economico – socială, pentru buget – finanţe, pentru administrarea domeniului public şi privat al localităţii, pentru agricultură, industrie şi comerţ, gospodărirea localităţii;
– nr.3 pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, pentru învăţământ, sănătate şi familie, pentru cultură, culte, patrimoniu cultural, pentru copii şi tineret, pentru activităţi sportive, turism şi agrement şi pentru protecţie socială.
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al oraşului Călimăneşti nr.68/02.08.2019 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în valoare de 425.000 lei pentru o perioadă de 3 ani pentru finanţarea unei investiţii publice de interes local;
Văzând oferta transmisă de SCVOLTALIM SA (proprietarul clădirilor) nr.243/24.07.2019 cu privire la preţul de vânzare al celor 3 imobile situate în oraşul Călimăneşti, str. Gării, nr.44;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin (2) litera b), alin (4), alin (6) din Ordonanţa de Urgenţă 57/2019 privind Codul administrativ, art. 44 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cele ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii, secţiunea 7;
În temeiul art. 139, alin. (2), şi art.196 alin.(1) lit.a din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu un număr de 13 voturi „pentru”, adoptă următoarea;

HOTĂRÂRE:

ART.1 – Se aprobă achiziţionarea unor imobile situate în Călimăneşti, str. Gării, nr. 44, judeţul Vâlcea, identificate conform planului de situaţie, anexă la prezenta hotărâre, pentru realizarea unui centru rezidenţial pentru bătrâni, la un preţ de maxim 425.000 lei (preţul include TVA), după cum urmează:
– Imobil – pensiune, înscris în cartea funciară nr. 36760, nr. cadastral 1003-C1, în suprafaţă de 494 mp, la preţul de 335.617 RON (valoarea nu include TVA).
– Imobil – centrală termică, înscris în cartea funciară nr. 36760, nr.cadastral 1003-C2, în suprafaţă de 75 mp, la preţul de10.984 RON (valoarea nu include TVA).
– Imobil – pivniţă, înscris în cartea funciară nr. 36760, nr. cadastral 1003-C3, în suprafaţă de 68 mp, la preţul de 8.399 RON fără TVA (valoarea nu include TVA).
ART.2 – Imobilele descrise la articolul 1 vor fi cuprinse în inventarul domeniului public al oraşului Călimăneşti.
ART.3 – Se împuterniceşte primarul oraşului Călimăneşti, dr. Florinel Constantinescu, să semneze contractul de vânzare-cumpărare şi orice alte documente, în vederea achiziţionării imobilelor descrise la articolul 1.
ART.4 – Primarul oraşului Călimăneşti prin structura de specialitate va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ce urmează a fi înaintată Instituţiei Prefectului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.
ART.5 – Prezenta hotărâre se comunică:
– Primarului Oraşului Călimăneşti;
– Instituţiei Prefectului – Judeţul Vâlcea.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,
VASILE BUDULECI                                       jurist MARIA SIMINA NISTOR

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ