Portăreii primăriei lasă de la ei şi vin cu un proiect de iertare a datornicilor de majorări şi penalităţi
Marea scutire fiscală în dezbaterea CLM Craiova

Facilităţile fiscale ar urma să fie acordate indiferent de sumele datorate dacă contribuabilii îşi achită de bună voie debitul principal şi vin cu cererea de anulare a accesoriilor adresată primăriei până la mijlocul lunii decembrie.

0

Mini-amnistia fiscală propusă pentru contribuabilii craioveni face obiectul unui proiect de hotărâre „privind aprobarea unor facilităţi fiscale şi a procedurii de acordare a acestora”, aflat pe ordinea de zi a şedinţei ordinare de la sfârşitul lunii septembrie a Consiliului Local Municipal. „Se aprobă acordarea unor facilităţi fiscale pentru obligaţiile bugetare restante la 31.12.2018, mai mari sau mai mici de 1 milion lei, datorate bugetului local al municipiului Craiova, conform procedurii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre”, se arată în documentul înaintat consilierilor locali.
Facilităţile fiscale au în vedere atât persoanele fizice cât şi firmele care înregistrau datorii către bugetul local la finele anului trecut. „Prezenta hotărâre se aplică pentru debitorii – persoane juridice, persoane fizice sau entităţi fără personalitate juridică – care la data de 31 decembrie 2018 inclusiv au obligaţii bugetare principale restante către bugetul local al municipiului Craiova. În sensul prezentei hotărâri, prin obligaţii bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv se înţeleg: a) obligaţii bugetare pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată până la 31 decembrie 2018 inclusiv; b) diferenţele de obligaţii bugetare principale stabilite prin decizie de impunere comunicate până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală; c) alte obligaţii de plată individualizate în titluri executorii emise potrivit legii şi existente în evidenţa organului fiscal în vederea recuperării la data de 31 decembrie 2018 inclusiv. Nu sunt considerate obligaţii de plată restante la 31 decembrie 2018 inclusiv: a) obligaţiile bugetare pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, la data de 31 decembrie 2018 inclusiv; b) obligaţiile de plată stabilite în acte administrative a căror executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 31 decembrie 2018, inclusiv”, se arată în proiectul de hotărâre.

Condiţii pentru obţinerea scutirii

Potrivit documentaţiei întocmite de funcţionarii Primăriei Craiova, scutirea de plată a majorărilor şi penalităţilor se acordă contribuabililor care achită datoria principală datorată până la finele anului trecutul, precum şi sumele stabilite în contul lor de organele fiscale pe anul în curs, totul până la jumătatea lunii decembrie 2019: „Majorările, dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale datorate bugetului local, restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) toate obligaţiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv; b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii datorate bugetului local cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 şi 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor; c) debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către compartimentele cu atribuţii în administrarea obligaţiilor bugetare; d) debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute la lit. a)-c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancţiunea decăderii”.
Măsura propusă de cei de la direcţia de profil a primăriei este considerată benefică atât pentru contribuabilii aflaţi în dificultate cât şi pentru veniturile bugetului local. „Susţinerea acestor măsuri de acordare a facilităţilor fiscale va determina în primul rând stimularea conformării contribuabililor la plata obligaţiilor fiscale voluntare, dar şi revitalizarea şi evitarea deschiderii procedurii insolvenţei, în cazul persoanelor juridice, aspecte care vizează un interes public, asigurând astfel stabilitatea economiei şi echilibrul bugetar”, se arată în referatul semnat de şefa Direcţiei de impozite şi taxe a Primăriei Craiova, Elena Bonescu.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ