Proiectul de hotărâre care la această oră mai aşteaptă doar votul consilierilor locali trece în revistă actele administrative care pot fi comunicate electronic craiovenilor, mai precis „actele administrative fiscale, actele de executare şi alte acte care pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă şi/sau care pot fi tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura şi ştampila Direcţiei Impozite şi Taxe, emise în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau al Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare”. Documentul redactat de funcţionarii primăriei prevede 26 de tipuri de acte pasibile de transmiterea electronică la destinatar: 1.Titlu executoriu; 2.Somaţie; 3.Decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii; 4.Înştiinţare privind stingerea creanţelor fiscale; 5.Adresă de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti; 6.Decizie de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti; 7.Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele fizice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 8.Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor/taxelor datorate de persoanele juridice, în temeiul Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 9.Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate în cazul contribuabililor persoane juridice; 10. Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate; 11.Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscale; 12.Decizie privind nemodificarea bazei de impunere; 13.Decizie de instituire a măsurilor asigurătorii; 14.Decizie de ridicare a măsurilor asigurătorii; 15.Adresă de înfiinţare a popririi; 16.Adresă de înfiinţare a popririi asigurătorii; 17.Înştiinţare privind înfiinţarea popririi; 18.Proces-verbal de constatare a contravenţiei; 19.Notă de plată; 20.Extras de rol; 21.Aviz de inspecţie fiscală; 22.Invitaţie; 23.Proces-verbal privind cheltuielile de executare silită; 24.Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozite, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local; 25.Raport de inspecţie fiscală; 26.Anexă certificat de atestare fiscală privind verificarea eligibilităţii solicitanţilor de fonduri externe nerambursabile.

Trimit mailul şi… ne considerăm informaţi
Potrivit procedurii propuse prin proiectul de hotărâre, documentele fiscale pot fi trimise electronic la adresa comunicată de contribuabil, acesta având obligaţia de răspunde printr-un mail de confirmare Direcţiei de impozite şi taxe în trei zile lucrătoare. Ignorarea acestei obligaţii nu-l scuteşte pe datornic de plată, edilii considerându-l automat informat, după trecerea a doua săptămâni de la mailul iniţial. „Confirmarea de primire trebuie comunicată de contribuabil în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea e-mailului. În cazul în care contribuabilul confirmă primirea, data comunicării este data transmiterii de către contribuabil a e-mailului de confirmare. (…) În cazul în care contribuabilul nu transmite e-mail-ul de confirmare a primirii conform alin. (2) şi (3), în termenul prevăzut (…) actul administrativ fiscal, actul de executare sau alt act emis de Direcţia Impozite şi Taxe se consideră comunicat după expirarea unui termen de 15 zile calendaristice, calculat de la data comunicării e-mailului de către Direcţia Impozite şi Taxe”, se arată în proiectul de hotărâre. Acelaşi termen este valabil şi în cazul în care contribuabilii optează să se înregistreze în „platforma de contact” impozite.primăriacraiova.ro, pusă la punct de reprezentanţii municipalităţii. „În cazul comunicării prin platforma de contact «Impozite.primariacraiova.ro» a actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de Direcţia Impozite şi Taxe acestea se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data punerii la dispoziţie a documentului de către Direcţia Impozite şi Taxe în spaţiul virtual personal din cadrul platformei de contact. Numărul de intrare/ieşire electronic şi data punerii la dispoziţia contribuabilului a actului administrativ fiscal, actului de executare sau altui act emis de Direcţia Impozite şi Taxe pus la dispoziţie în spaţiul virtual personal sunt înscrise în Registrul documentelor electronice”, se arată în proiectul de hotărâre.

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ