Poliţia Locală a Municipiului Râmnicu Vâlcea organizează concurs pentru un post de şofer

0

Poliţia Locală a Municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, anunţă scoaterea la concurs în data de 19 aprilie 2017, ora 1000 – proba scrisă, cu respectarea prevederilor HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, cu modificările şi completările ulterioare, a unui post vacant, personal contractual, pe perioadă nedeterminată:
-ŞOFER I – Biroul Financiar, Contabilitate, Administrativ, SSM – 1 post
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copia certificatului de naştere;
d) copia certificatului de căsătorie, dacă este cazul;
e) copiile actelor care atestă pregătirea şi experienţa profesională;
f) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
i) curriculum vitae.
Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Informaţii suplimentare pe adresa http://www.primariavl.ro

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ