Primăria Călimăneşti demolează construcţiile ilegale de pe domeniul public

Consiliul Local al oraşului Călimăneşti, întrunit în şedinţă ordinară, la data de 30.06.2021, a decis desfiinţarea unor construcţii edificate fără autorizaţie de construire sau cu autorizaţii provizorii pe domeniul public şi privat al oraşului.

0

„Luând act de Raportul de specialitate nr. 11999/23.06.2021 la proiectul de hotărâre privind aprobarea desfiinţării unor construcţii edificate fără autorizaţie de construire sau cu autorizaţii provizorii pe domeniul public şi privat al oraşului Călimăneşti, judeţul Vâlcea;

Ţinând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate:

  • nr.1 pentru administraţie publică locală, juridică, pentru apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, pentru societăţi comerciale în care oraşul este acţionar sau asociat, asociaţii de dezvoltare locală şi servicii în care oraşul este asociat, pentru cooperare instituţională pe plan intern şi extern;
  •  nr.2 pentru implementarea strategiei de dezvoltare a localităţii, pentru programe de dezvoltare economico – socială, pentru buget – finanţe, pentru administrarea domeniului public şi privat al localităţii, pentru agricultură, industrie şi comerţ, gospodărirea localităţii;
  • nr.3 pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului, pentru învăţământ, sănătate şi familie, pentru cultură, culte, patrimoniu cultural, pentru copii şi tineret, pentru activităţi sportive, turism şi agrement şi pentru protecţie socială.

Ţinând cont de prevederile art. 552, art. 553 alin. (1) şi art. 554 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 33 din Legea nr.50/1991 autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 129 alin. 2 lit. c), art. 286 alin. (4), art. 354 şi art. 355 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi „pentru”, adoptă următoarea;

HOTĂRÂRE:

ART.1 – Se aprobă desfiinţarea construcţiilor edificate fără autorizaţie de construire sau cu autorizaţii provizorii pe domeniul public şi privat al oraşului Călimăneşti, judeţul Vâlcea, în conformitate cu prevederile legislative incidente în materie.

 ART.2 – Primarul oraşului Călimăneşti va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ce urmează a fi înaintată Instituţiei Prefectului Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate.

 ART.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

 – Primarului Oraşului Călimăneşti;
 – Biroului Gopsodărire Comunală, Investiţii, Implementare Proiecte;
 – Instituţiei Prefectului judeţul Vâlcea”, se arată în hotărârea nr.53 a CL Călimăneşti.

Facebook Comments