APAVIL SA – ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următorului post:

0

1 post de inginer, posesor al autorizaţiei de diriginte de şantier – Domeniul 6 ,,Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală” în cadrul Serviciului tehnic, proiectare, investiţii

Pentru a participa la concurs, fiecare dintre candidaţi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Condiţii generale
a) Să deţină cetăţenie română ori a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European, iar candidatul să aibă domiciliul în România;
b) Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) Să deţină capacitate deplină de exerciţiu;
e) Să deţină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) Să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime, precum şi alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) Să nu fie condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice
– Studii tehnice superioare, de specialitate;
– Autorizaţie de diriginte de şantier – Domeniul 6 ,,Construcţii edilitare şi de gospodărie comunală”;
– Experienţă de minimum 3 ani în domeniu.
Dosarul de concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cerere de înscriere în concurs adresată Directorului General;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor autorizări;
d) cazierul judiciar;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
f) curriculum vitae, model european;
g) recomandare de la ultimul loc de muncă (constituie avantaj).

Desfăşurarea concursului
Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 13.04.2018;
– proba scrisă va avea loc în data de 18.04.2018, ora 09.00;
– interviul va avea loc în data de 24.04.2018, ora 09.00.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 11.04.2018, ora 15.00, la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii admişi la proba precedentă.

Concursul constă în probă scrisă şi interviu şi se va desfăşura la sediul APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Tematica şi Bibliografia

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată – toate domeniile de autorizare;
2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – toate domeniile de autorizare;
3. Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul MDRL nr. 839/2009, cu modificările ulterioare – toate domeniile de autorizare;
4. Regulamentul privind recepţia construcţiilor aprobat prin Hotărârea nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora – toate domeniile de autorizare.
5. Reglementări tehnice:
– Indicativ C56-2002 – ,,Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor;
– Indicativ P118-1999 – ,,Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor”;
– Indicativ I9-2015 – ,,Normativ pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor sanitare”;
– Indicativ C16-1984 – ,,Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”;
– Indicativ SR 8591-1997 – ,,Reţele edilitare subterane – Condiţii de amplasare”;
– Indicativ OMT 47/1998 – ,,Norma tehnică privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale”;
– Indicativ NE 012/2-2010 – ,,Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat. Partea 2: executarea lucrărilor din beton;
– Indicativ NP 133/1-2013 – ,,Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Partea I: Sisteme de alimentare cu apă a localităţilor”;
– Indicativ NP 133/2-2013 – ,,Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Partea II: Sisteme de canalizare a localităţilor”;
– Indicativ STAS 3051-1991 – ,,Sisteme de canalizare. Canale ale reţelelor exterioare de canalizare. Prescripţii fundamentale de proiectare”;
– Indicativ GE 052-2004 – ,,Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile”;
– Indicativ GP 106-2004 – ,,Ghid de proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural”;
– Indicativ STAS 6819/1997 – ,,Alimentări cu apă. Aducţiuni. Studii, prescripţii de proiectare şi de execuţie”;
– Indicativ NP 120-2014 – ,,Normativ privind cerinţele de proiectare, execuţie şi monitorizare a excavaţiilor adânci în zone urbane”;
– Indicativ ST 009 2011 – ,,Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă”;
– Indicativ GE 046-2002 – ,,Ghid de execuţie staţii de epurare pentru localităti mici (Q≤ 5 L/S)”;
– Indicativ NP 084-2003 – ,,Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din materiale plastice”;
– Indicativ SR 4163/2-1996 – ,,Alimentări cu apă. Reţele de distribuţie. Prescripţii de calcul”.

Calendarul concursului:
11.04.2018, ora 15.00 termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către candidaţi
13.04.2018, ora 12.00 Selecţia dosarelor de concurs şi afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor
16.04.2018, ora 14.00 Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor
17.04.2018, ora 15.00 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
18.04.2018, ora 09.00 Proba scrisă
19.04.2018, ora 14.00 Afişare rezultate proba scrisă
20.04.2018, ora 12.00 Termenul limita pentru depunerea contestaţiilor pentru proba scrisă
23.04.2018, ora 14.00 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor acestora
24.04.2018, ora 09.00 Interviu
25.04.2018, ora 14.00 Afişare rezultate interviu
26.04.2018, ora 14.00 Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor
27.04.2018, ora 12.00 Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor finale la sediul APAVIL şi pe site-ul www.apavil.ro

Informaţii suplimentare la Serviciul resurse umane, telefon 0250/739.580, interior 22.
Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 şi 1530 ; vineri, între orele 0700 şi 1300

Facebook Comments

LĂSAȚI UN MESAJ