Indiscret Special

ÎPS Irineu, mitropolitul Olteniei, a lansat o nouă lucrare de excepţie


Un volum cât o viaţă


ÎPS dr. Irineu Ion Popa, mitropolitul Olteniei, arhiepiscop al Craiovei şi decan al Facultăţii de Teologie a Universităţii din Craiova, are o intensă activitate teologică cu caracter riguros ştiinţific, caracterizată în zeci de cărţi scrise la un nivel academic ce nu pot lipsi din biblioteca tuturor celor preocupaţi de problemele teologiei. De două ori doctor în teologie, cu studii strălucite în ţară şi străinătate, dr. Irineu Popa s-a preocupat şi de problemele dreptului, obţinând cu calificativul maxim, ca şi celelalte două doctorate, titlul de doctor în drept cu lucrarea „Substanţa morală a dreptului“, recent publicată, necesar a fi studiată nu numai de teologi, ci şi de toţi teoreticienii şi practicienii dreptului.

de Nicolae Boroiu

În introducere, autorul critică diferite teorii asupra caracterului dreptului, reliefând caracterul nociv, uneori, al definirii exclusiv din punct de vedere juridic, sub aspect în special coercitiv, şi criticând practicile care, dacă ar fi aplicate integral, sentinţele judecătoreşti ar trebui date de calculator, subliniind în schimb rolul esenţial al logosului divin.
În continuare, autorul subliniază rolul esenţial al legii divine ca îndreptar pentru toate lucrurile din univers şi mai ales ca îndreptar obligatoriu pentru om. Se demonstrează caracterul divin atât al moralei, cât şi al legii.
Înaltul prelat susţine că libertatea, ca şi independenţa omului, nu poate fi asigurată decât prin ordine şi demonstrează că legea naturală nu este suficientă pentru ghidarea omului, deoarece ea prezintă numai norme universal valabile. Din acest motiv este necesar ca omului să i se ofere determinări suplimentare, care în practică se dau prin legi. Deosebit de importantă este concluzia că, pentru a nu exista tendinţe de părtinire a judecătorului, legea trebuie să fie astfel alcătuită încât să îi lase puţin spaţiu pentru deciziile sale individuale.

Moralitatea legilor
Autorul subliniază că legile umane conforme cu legea divină şi cu cea naturală trebuie respectate de toţi, inclusiv de cei care conduc statul, dar în acelaşi timp subliniază că legile împotriva firii şi a legii divine ar trebui ignorate. Considerăm că autorul are deplină dreptate, căci cum ar putea fi respectate legile statelor totalitare în timp ce ele limitează sau interzic drepturile fundamentale ale omului, cum ar fi de exemplu dreptul la libertatea religioasă? Autorul demonstrează că legea, pentru a fi justă, trebuie să fie morală. El dă dovadă de o bună cunoaştere a limbii ebraice vechi, explicând sensurile diferitelor cuvinte spre a se înţelege mai bine sensurile legământului încheiat de Dumnezeu cu poporul ales. Mitropolitul Olteniei prezintă deosebirile esenţiale dintre legământul încheiat de Dumnezeu cu poporul Israel şi contractele încheiate între popoarele păgâne. Se subliniază că legea veche testamentară era o lege a vieţii a cărei nerespectare duce la moarte.
Se menţionează superioritatea Noului Legământ, acesta fiind însuşi cuvântul lui Dumnezeu care s-a făcut trup şi a sălăşluit între oameni şi se subliniază că Hristos a îndeplinit legea prin întreaga sa viaţă.
Autorul demonstrează că Hristos este o lege desăvârşită cu caracter veşnic, ce nu poate suferi modificări şi nici nu poate fi abrogată. Este demonstrată justeţea identificării lui Hristos cu legea, prin gânditori primari, creştini de seamă cum ar fi Iustin Filozoful. Este demonstrată justeţea învăţăturii lui Clement Alexandrinul despre Logos, în opoziţie cu susţinerile conservatoare păgâne ale lui Celsus. Se explică totodată că legiuirile bisericeşti (canoanele) nu constituie o înlocuire a legii divine, ci o explicare a ei pentru a putea fi aplicată în deplină înţelegere. Se demonstrează un adevăr valabil încă din timpul cetăţilor antice greceşti: "Religia nu a fost niciodată despotică şi implacabilă faţă de om".

Dreptatea evanghelică, forma superioară a oricărei dreptăţi
În continuare, ÎPS Irineu face o analiză a concepţiei despre morală, drept şi democraţie a marilor gânditori antici, cum ar fi Platon sau Aristotel.
Sunt analizate concepţiile marilor jurişti romani Ulpiom şi Cicero, care demonstrează superioritatea şi obligativitatea general valabilă a dreptului roman. Sunt prezentate opiniile despre dreptul natural ale celor mai mari gânditori creştini europeni Aureliu Augustin şi Toma D'Aquino, marele teolog catolic. Se prezintă şi dreptul natural, cum este comentat şi adnotat de către autorii moderni Grotius, Pufenorf, Montesquieu, Kant şi Del Vecchio. Alături de remarcabilii autori moderni, ÎPS dr. Irineu Popa prezintă şi concepţiile a doi mari jurişti români, cam ignoraţi în ultimul timp, Mircea Djuvara şi Eugeniu Speranţa. Ceea ce este de remarcat, autorul nu face o simplă prezentare a concepţiilor autorilor sus citaţi, ci o analiză critică a concepţiilor lor. Sunt analizate critic şi concepţiile partizanilor teoriei utilitariste şi istorice a dreptului reprezentată de Helvetius, Bentham, Gustav Hugo, Savin V. Pucta şi Ihering. În încheiere, sunt prezentate teoriile pozitiviste şi sociologice socotite drept similare în unele privinţe cu martismul, autorul demonstrând erorile acestei concepţii. El explică legătura dintre drept şi dreptate, care implică egalitatea între oameni, iar pentru mântuire credinciosul este nevoit să împlinească dreptatea evanghelică, forma superioară a oricărei dreptăţi.
Este explicată relaţia utilului şi binelui cu dreptul. Sunt prezentate şi teoriile teologilor catolici de frunte Augustin şi Toma, referitoare la Legea Vechiului Testament şi Legea Noului Testament, cu o notă critică la adresa trecerii de către Toma d'Aquino asupra vieţii în comuniune cu Dumnezeu şi cu oamenii.

Adevărurile mitropolitului
Se explică în context cum s-a ajuns la teoria autonomiei morale. Se arată că teoriile clasice protestante referitoare la noua lege nu pot cuprinde întreaga complexitate a vieţii creştine. Este tratată reflectarea percepţiilor morale în normele juridice. Autorul, cum este şi normal, este partizanul acelor teoreticieni care susţin dezvoltarea dreptului sub influenţa creştinismului, combătând cu argumente de netăgăduit teoriile acelora care neagă influenţa religiei şi moralei asupra dreptului. Este relevată dispariţia creştinismului ca şi ocrotirea femeii şi copilului, necunoscută până la apariţia creştinismului. Este demonstrată influenţa creştinismului asupra tuturor ramurilor de drept şi în special asupra dreptului bizantin. Se subliniază imperativul categoric al legii morale asupra dreptului.
Sunt criticate teoriile, atât filozofice, cât şi teologice, care au dus la teologia liberală protestantă ce este fără îndoială o precursoare a ateismului. Omul modern nu recunoaşte nicio autoritate, ceea ce are ca efect o stare de anarhie în societate, legile nefiind nu numai nerespectate, dar neaplicate prin totala lor neadecvare de către cei care au această misiune.
Creştinismul adevărat care îl recunoaşte drept stăpân al Universului pe Dumnezeu are o cu totul altă atitudine, el respectând şi aplicând legile reflexe ale legii naturale, ceea ce nu poate decât să fie benefic pentru societate în ansamblu.
Preceptele morale se întemeiază pe adevăr, iar adevărul suprem este Dumnezeu. Adevărul este principala cale spre dreptate care nu poate exista fără adevăr. Se subliniază rolul Legii Noului Testament de a aplica dreptatea faţă de aproapele, dar îl determină şi pe el să o aplice. În opoziţie cu dreptatea şi adevărul este păcatul care încalcă adevărul şi dreptatea, autorul demonstrând nocivitatea acestuia.
Sunt exprimate clar adevăruri de netăgăduit, cum ar fi acela relevat de însuşi Mântuitorul că un judecător vinovat nu poate judeca pe alţii. Nerespectarea acestui principiu esenţial a dus, după cum sondajele de opinie o reflectă, că justiţia, alături de parlament, a devenit instituţia ce se bucură de un procent de încredere cu totul scăzută din partea populaţiei.
Autorul are deplină dreptate când afirmă că un judecător nedrept este un nonsens, iar un judecător lacom este o ciumă, lucru relevat şi de proiectul Codului Penal iniţiat care califică luarea de mită săvârşită în anumite condiţii drept ciumă. În actualul Cod Penal însă, luarea de mită, în loc să fie calificată ciumă, în fapt aşa şi cum este, este încurajată prin reducerea simţitoare a pedepsei care ar trebui să fie necruţătoare în ceea ce-i priveşte pe judecătorii vinovaţi.
Sunt prezente raporturile dintre statul laic şi drept, precum şi teoriile despre caracterul sarcedotal al mănăstirii şi cele despre caracterul său laic, însă este de menţionat că monarhia nu poate fi socotită de drept divin dacă ne gândim la numeroasele sale greşeli care în cursul istoriei au dus la erori de natură criminală.

ÎPS Irineu pariază pe CEDO
Se face o trecere în revistă a protecţiei juridice a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, prin tratate şi convenţii internaţionale. Se subliniază rolul important al diverselor organisme internaţionale şi în special al Curţii Europene a Drepturilor Omului în protecţia cetăţenilor împotriva abuzurilor statelor. Sunt prezentate convenţiile şi tratatele internaţionale care consacră libertatea religioasă. Se evidenţiază rolul creştinismului în umanizarea Europei şi sunt condamnate atât exagerările laicizante, cât şi alianţa cu statul secularizant în numele combaterii Islamului.
Un capitol este consacrat rolului moralei religioase în fixarea şi consolidarea valorilor umane. Se arată decăderea moralei în epoca globalizării, efect al liberalismului financiar şi înlocuirea tuturor valorilor prin una singură, cea economică, dar cu efecte profund negative atât asupra moralei, cât şi a dreptului, iar ieşirea din această reală şi profundă criză nu poate avea loc decât prin transcendent şi cu ajutorul dreptului natural şi divin. Este prezentată poziţia atât a Bibliei, cât şi a marilor gânditori referitoare la comerţ şi camătă, şi subliniază superioritatea muncii.
În concluzie, este demonstrată superioritatea moralei asupra dreptului, deoarece morala se ocupă de perfectibilitatea omului, pe când dreptului îi lipseşte credinţa în această perfectabilitate.
Datorită complexităţii, cât şi adâncimii problematicii tratate la un înalt nivel, recenzia prezentă nu poate constitui decât un îndemn  la studierea serioasă a acestui adevărat tratat şi mai ales la aplicarea practică a învăţămintelor sale, atât în teologie, cât şi în drept.

Pe noi ne intereseaza parerea dumneavoastră! Exprimaţi-vă obiectiv în legatura cu articolul de mai sus, iar dacă "l-am ochit", aveţi colţişorul dumneavoastră de pagină. De ce facem asta? Pentru că lucrul cel mai de preţ care-i lipseşte acestei ţări este conversaţia şi posibilitatea de a citi şi analiza alte păreri ale românilor ei. Şi nu vă daţi la o parte din a ne critica.

Vă rugăm să folosiţi un limbaj civilizat.

Nume:
Comentariu:
Surprize, surprize, la nominalizările pentru deconcentrate

Surprize, surprize, la nominalizările pentru deconcentrate

După lecturarea cu atenţie a trocului, o concluzie se desprinde: social-democraţii s-au axat pe instituţiile publice care le vor furniza muniţie pentru...
Top de gura parlamentarului

Top de gura parlamentarului

Ne-au promis că îşi vor petrece zilele şi nopţile în sala de şedinţe pentru a ne rezolva problemele, că vor fi cei mai activi la şedinţe şi...
Viitorii europarlamentari şi mâinile lor drepte

Viitorii europarlamentari şi mâinile lor drepte

Parcă ieri era mare zarvă pentru prima tură de alegeri europarlamentare din România. Numai că atunci evenimentul era alăturat cu unul mai puţin...
Primarul Guţă dă startul la sărbătoare

Primarul Guţă dă startul la sărbătoare

Zilele municipiului Calafat“, ajunse anul acesta la cea de XVIII – a ediţie, vor fi organizate în perioada 8-10 mai. Conform programului, în prima...
Raportul „Moldova“, în viziunea lui Marian-Jean Marinescu

Raportul „Moldova“, în viziunea lui Marian-Jean Marinescu

În urmă cu zece zile, în cadrul conferinţei preşedinţilor, la Parlamentul European s-a hotărât ca o delegaţie „ad-hoc“, din care să facă...
„Trebuie lucrat la mentalitate. Poliţiştii trebuie să-şi recapete încrederea în ei!“

„Trebuie lucrat la mentalitate. Poliţiştii trebuie să-şi recapete încrederea în ei!“

Reporter: Este Craiova din realitate mai periculoasă decât cea de la televizor?Cms.-şef Constantin Nicolescu: Imaginea este cea creată de presă. Voi,...
„Şcoala de popi” din Vâlcea  resimte criza

„Şcoala de popi” din Vâlcea resimte criza

Părintele Proteasa (nume predestinat) are puţin peste 35 de ani şi este doxă de carte. Evită totuşi să discute despre problemele absolut  lumeşti...
 
Un volum cât o viaţă

Un volum cât o viaţă

În introducere, autorul critică diferite teorii asupra caracterului dreptului, reliefând caracterul nociv, uneori, al definirii exclusiv din punct...
Grup transpartinic împotriva traficului cu carne vie

Grup transpartinic împotriva traficului cu carne vie

Iniţiativa aparţine unor parlamentari britaniciPotrivit acestuia, dintre membrii marcanţi ai Parlamentului britanic, Anthony Steen i-a adresat deputatului...
Pe când şi “botezul” la Naţionalul craiovean?

Pe când şi “botezul” la Naţionalul craiovean?

Savuroasa premieră, comedia “Nunta lui Puiu”, de Puşi Dinulescu, devenită în final o dramă, care a avut loc recent la Teatrul Naţional “Marin...
Liricul craiovean  venerează muzica italiană

Liricul craiovean venerează muzica italiană

Teatrul Liric „Elena Teodorini”Craiova organizează, în perioada 5 – 10 mai, a şasea ediţie a Săptămâniii muzicii italiene. Ca urmare, marţi,...

Un program pe gustul tuturor

Pe agenda Filarmonicii “Oltenia” Craiova sunt înscrise în această săptămână două programe cu totul aparte. Astfel, marţi, 5 mai, solista de muzică uşoară Analia Selis va interpreta cântece din vastul repertoriu de muzică latino-americană tradiţională. Interpreta va fi acompaniată de artiştii instrumentişti Gabi Broşteanu (chitară...

Portul Cetate (Dolj), punte de legătură româno-bulgară

Federaţia Patronatelor din Oltenia, împreună cu Camera de Comerţ şi Industrie Vraţa (Bulgaria) şi Asociaţia Artizanilor fără Frontiere Oltenia, a organizat un vast proiect intitulat “Meşteşugurile şi agroturismul – între tradiţie şi cooperare în afaceri în zona transfrontalieră româno-bulgară (regiunea Sud-Vest Oltenia, România,...
Delta ACM, ilegalităţi pe bandă rulantă

Delta ACM, ilegalităţi pe bandă rulantă

Delta ACM ’93 a învins celelalte 16 firme prezente la licitaţie, angajându-se că va asfalta străzile urbei la preţul de 242,88 lei pe metru pătrat....
Olteni şmecheri la Finanţe

Olteni şmecheri la Finanţe

Activitatea angajaţilor uneia dintre cele mai importante instituţii ale statului este ţinută departe de „ochii indiscreţi ai presei”. Asta, chiar...
Gunoaiele “agaţă” de nas Primăria Brezoi

Gunoaiele “agaţă” de nas Primăria Brezoi

După multiplele nereguli în administraţie şi transparenţă publică, primarul oraşului Brezoi, liberalul Robert Schell, mai oferă o mostră de incompetenţă....
 
Doctori examinaţi de pacienţi

Doctori examinaţi de pacienţi

„Ai fost tratat cu multă atenţie sau cu indiferenţă? Aici îl poţi «răsplăti» pe doctorul care s-a ocupat de tine. Evaluaţi performanţele...
Vocaţia sacrului în vârful pensulei

Vocaţia sacrului în vârful pensulei

Leoveanul Marius Liviu Băran ne explică pe îndelete că pentru el desenul a reprezentat la început o pasiune şi că în timp a simţit că poate face...
Apicultorii din Roeşti, în mare pericol

Apicultorii din Roeşti, în mare pericol

A fost o vreme când comuna Roeşti era renumită pentru producţia de miere, ceară, venin sau de alte produse apicole scoase pe piaţă de  cei...
Vâlcea are cel mai înalt inspector guvernamental

Vâlcea are cel mai înalt inspector guvernamental

Constantin Scripăt, fost subprefect de Bacău, fost viceprimar liberal  al municipiului Bacău,  este  primul inspector guvernamental din...
Cucereşte-l în funcţie de zodie!

Cucereşte-l în funcţie de zodie!

Bărbatul CapricornPentru bărbatul Capricorn, puterea, poziţia socială şi respectul reprezintă trăsăturile definitorii. Pragmatic din fire, Capricornul...
 
7 Sport
Bătuţi de fraţii gorjeni

Bătuţi de fraţii gorjeni

Universitatea nu mai joacă nimic de la meciul cu Unirea Urziceni. Părerea nu este doar a specialiştilor, ci şi a fanilor şi chiar a patronului Adrian...
L-a făcut ţigan pe Bornescu

L-a făcut ţigan pe Bornescu

Cunoscut ca un tehnician vulcanic, Sorin Cârţu i-a înjurat în ultimul hal duminică seara pe jucătorii Universităţii Craiova, în pauza jocului,...
Totul sau nimic pentru Artimon!

Totul sau nimic pentru Artimon!

Echipa de fotbal-fanion a judeţului Vâlcea, CS Municipal, încearcă pentru a patra oară consecutiv să promoveze în primul eşalon. Răbdarea autorităţilor...
 
Coborâţi, direcţie greşită

Coborâţi, direcţie greşită

Încet şi pe nesimţite, deşi tămbălăul e îngrozitor, România translează spre Vest. Prima staţie care îi trece prin faţă ar fi Ungaria. Sau...
Fotbalul care ne doare

Fotbalul care ne doare

În aerul stătut al fotbalului condus de veşnicul Mircea Sandu, s-a făcut în fine simţită o pală de vânt. Bucuria naturii pitice! Răzvan Lucescu...

Indiscreţii de Dolj

Comunitarii craioveni compensează lipsa de respect cu excesul de zelMitul olteanului adunat de pe glie sau al poliţistului care nu are mai multe circumvoluţiuni decât o găină se dovedeşte uneori adevărat. Săptămâna trecută, un suc concentrat din toate aceste „fructe“ s-a revărsat asupra unei echipe de poliţişti comunitari. Era ora...

Indiscreţii de Vâcea

Trei Doamne, şi niciunul!În campania electorală dinaintea alegerilor locale, la Călimăneşti, în parohia Satul Nou, preotul paroh şi-a reabilitat biserica şi gardul de pe lângă ea pe bază de promisiuni de susţinere a candidaţilor pentru funcţia de primar. Trei dintre aceştia au primit “lista cu priorităţi” pe care au şi rezolvat-o,...

Indiscreţii de Olt

 Cu toţii la caşcaval!Partidele parlamentare cu reprezentare în judeţul Olt sunt cu toate la putere de acum încolo. După ce în vara anului trecut s-a semnat un protocol între PSD şi PNL privind colaborarea în CJ Olt, acum a venit vremea să se parafeze o înţelegere între PSD şi PD-L. Înţelegerea presupune sprijinirea reciprocă...
 
Indiscret Cele mai citite
Indiscret Comentarii Recente
Indiscret Parteneri
Indiscret Arhiva